Necessitam ATEs

El curs passat teníem dos auxiliars tècnics educatius (ATE) a l’escola. Aquests professionals s’encarreguen de tenir esment de les necessitats de l’alumnat que precisament tenen més dificultats.
Actualment, a la nostra escola hi estudien dos alumnes amb problemes motòrics, un alumne que ha de dur una bomba d’insulina, un altre amb un retard maduratiu, un infant amb autisme i quatre més amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Nou alumnes, alguns repartits pels diferents cursos i alguns compartint la mateixa aula, amb necessitats molt diverses, que han de ser atesos, a dia d’avui per UNA SOLA ATE.
Perquè les retallades tenen efectes concrets. En el nostre cas un dels efectes és haver de (mal) atendre 9 infants amb dificultats amb una sola persona, la qual esperem que no es posi de baixa en tot el curs, perquè ja sabeu que les baixes no es substitueixen fins que han passat 30 dies.
L’equip directiu demana més personal ATE des de principis de setembre, per escrit des del 18 de setembre, i un mes després l’única resposta és que no es pot cobrir tota la demanda d’ATEs, que no hi ha doblers.
Trist, molt trist.