Assemblees generals de socis

Sou convocats a les properes assemblea general ordinària i assemblea general extraordinària que es celebraran el proper dia 27 de gener de 2011 a les 19:45h en primera convocatòria i a les 20:00h en segona convocatòria, al CP son Ferriol, amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i, si escau, aprovació de les actes de les assemblees generals anteriors.
2. Presentació i, si escau, aprovació de la memòria de la gestió de l’any 2010 i del pla d’activitats de l’any 2011.
3. Presentació i, si escau, aprovació de la memòria econòmica de l’any 2010 i del pressupost de l’any 2011.
4. Precs i preguntes.
En acabar l’assemblea general ordinària començarà l’assemblea general extraordinària amb el següent punt de l’ordre del dia:
1. Renovació de la junta directiva.

Son Ferriol, 21 de gener de 2011
Martina Perelló Contestí
Presidenta de l’APIMA CP son Ferriol