NO a la massificació del centre!!

La carta que enviam a la Il·lma. Sra. Elvira Badia Corbella, Directora General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació.

Benvolguda senyora,

El passat 19 de febrer, president i vicepresident de l’APiMA del CP Son Ferriol ens reunírem amb vostè (i amb diversos caps de servei de la seva direcció general), per tal de posar-nos al dia sobre el futur institut de Son Ferriol i per parlar també de diverses qüestions relacionades amb el CP Son Ferriol. Una dels més importants va ser el de l’estat del procés de matriculació dels alumnes de 3 anys. Això és el que ara ens ocupa i preocupa.

Tal com li exposàrem a la reunió, el CP Son Ferriol començà el present curs 2009-2010 amb tres aules de 3 anys, quan el nostre centre és de dues línies. Malgrat el nostre malestar i desacord amb la mesura, l’any passat ens resignàrem, no duguérem a terme cap acció reivindicativa i ens posàrem a disposició de la direcció del nostre centre per tal de col·laborar i ajudar en tots el canvis que la decisió del Sr. Miquel Martorell, el seu predecessor en el càrrec, havia provocat. També li remarcam, com ja li diguérem a la reunió, que el mateix Miquel Martorell ens assegurà que aquest fet no es repetiria, ja que la decisió era deguda a una punta extraordinària de peticions en el procés de matriculació al CP Son Ferriol, considerant la mesura com un fet puntual i excepcional.

Com ben aviat va poder comprovar a la reunió, la nostra preocupació és (i molt més després de les dades que ens donaren) que el nostre centre, pel proper curs, no es vegi penalitzat novament amb una altra nova aula de tres anys o amb la incorporació al centre de mòduls prefabricats. Per aquest motiu, la junta directiva de l’APiMA del CP Son Ferriol, en sessió celebrada el passat 25 de febrer, acordà notificar-li per escrit, la nostra més ferma oposició a la implantació de més aules de tres anys o de mòduls, que comporti un augment en el nombre d’alumnat que ens pertoca com a centre de dues línies.

Els nostres arguments són molts però abans, dues consideracions importants:

 1. Que qualsevol augment de grups no és una mesura que en el temps afecti tant sols a un any sinó que s’haurà de mantenir durant tota l’etapa de educació infantil i primària dels alumnes, és a dir durant 9 anys
 2. L’escola pública de Son Ferriol es dissenyà com una escola d’una línia (3 aules d’educació infantil i 6 de primària). Ben prest, es va patir l’ampliació de l’escola per a donar cabuda a una nova línia (obres que duraren tres anys) i que, actualment amb dues línies, més una aula d’infantil, el centre ha arribat al màxim de la seva capacitat.

Fetes aquestes primeres consideracions, l’augment d’un tercer grup de 3 anys en el curs 2009-2010 ha suposat grans canvis en tots els aspectes.

Conseqüències a nivell de professorat i de recursos humans.

Amb l’augment de la nova aula de tres anys només s’ha dotat al centre d’una tutora, i no s’ha incrementat la dotació de professorat especialista ni de suport, la qual cosa ha comportat:

 1. Un major nombre d’alumnat que ha de compartir els mateixos especialistes, mestres d’educació física, anglès, ….
 2. Els mestres d’atenció a la diversitat, de pedagogia terapèutica, de logopèdia i els de suport són els mateixos, per tant han d’atendre més alumnat minvant així els seus recursos, així com el recolzament educatiu associats a les discapacitats.
 3. S’ha hagut de realitzar una modificació de l’horari lectiu per a poder coordinar horaris a educació infantil i primària, així com el horaris d’especialistes que treballen a les dues etapes.
 4. S’ha fet molt més difícil l’organització dels horaris dels especialistes a fi d’afavorir el desdoblaments, suport, agrupaments flexibles, ja que aquests han d’atendre més alumnat i no es poden fer desdoblaments amb tres grups, la qual cosa s’havia aconseguit i s’ha hagut d’eliminar.
 5. L’ orientadora i la treballadora social de l’EOEP no han augmentat el temps d’atenció a l’escola, així que la seva intervenció també sofreix aquest augment d’alumnat.

A més d’una tercera aula de 3 anys, la nostra escola ha patit una massificació a les aules, ja que s’ha incrementat el nombre d’alumnes de les mateixes, situació donada moltes vegades degut a la matriculació dels germans d’aquests nous alumnes al centre. Així, a dues aules de primària, la ràtio és de 28 alumnes, 7 aules han assolit els 27 i 6 tenen 26 alumnes (4 grups d’ells a educació infantil).

A nivell de recursos materials, l’augment de més alumnes ha significat:

 • Disminució de l’accés a les noves tecnologies de la informació. L’horari de l’aula d’informàtica s’ha de repartir entre més aules. Tampoc no hi ha hagut una major dotació.
 • Disminució dels recursos materials, d’audiovisuals, de les aules de música, aules de psicomotricitat, gimnàs. I tot sense cap augment de recursos.
 • Els espais comuns han de ser compartits per més alumnes, la qual cosa dificulta el clima de convivència de l’escola, (pati, menjador, escola matinera, activitats extraescolar, …).
 • Dificultats pels alumnes de 3 anys a l’hora de participar a les sortides i activitats complementàries dels programes d’oferta educativa, ja que el nombre màxim de participants a colònies, sortides, tallers, …, sempre sol ser de 50 alumnes, gairebé mai n’accepten 75 i, a més a més, en cas de poder fer la sortida, hi ha un evident encariment del preu de les sortides per l’ autocar.
 • Dificultats per organitzar activitats del centre, com el concert de Nadal, que degut a l’elevat nombre de famílies, s’ha hagut d’organitzat en dos dies, amb les conseqüents molèsties per aquells pares i mares amb més d’un fill o filla, que s’han hagut de desplaçar dues vegades al centre per a veure l’activitat.
 • També hi ha un augment de les tasques burocràtiques per a la secretaria del centre.

A nivells d’espais, la nova aula de 3 anys ha provocat una nova reestructuració i distribució dels espais.

 • S’han traslladat les dues aules de 5 anys a l’edifici de primària.
 • Aquests espais no són els adequats per l’alumnat d’aquesta edat. Han de compartir els banys amb l’alumnat de 1er cicle de primària (106 infants). Aquest fet provoca que l’alumnat de 5 anys hagi de sortir fora de les aules per anar als banys que no estan adaptats ni a la seva edat ni a les seves característiques físiques (els WC i els rentamans són massa alts).
 • S’han perdut dos espais que es destinaven a activitats diverses: aules de suport, aula d’audiovisuals, desdoblaments, escola matinera,
 • S’han agrupat les dependències de l’equip directiu amb un sol despatx per a poder guanyar espais per fer desdoblaments, suports, atenció logopèdica, atenció de l’EOEP, etc…
 • D’altra banda, la seva direcció general es va comprometre a construir una nova aula per pal·liar així la pèrdua dels espais. La construcció d’aquesta nova aula va començar dia 18 de setembre una vegada començat el curs i ha acabat el mes de març,, distorsionant durant sis mesos el normal funcionament de l’escola, però, el més greu, és que aquesta nova aula, per ridícules qüestions de disseny, ha provocat un molt mal aprofitament de l’espai, per la qual cosa la nova aula ha quedat exageradament petita i per tant, no respon en absolut a les necessitats del centre.

A nivell de serveis, l’aula de tres anys també ha tengut la serva repercussió:

 • El menjador actualment està sobresaturat, ocupant tot l’espai al qual està destinat.
 • Els espais dedicats a l’escola matinera no són suficients pel gran nombre d’alumnes que han d’emprar aquest servei.
 • Les activitats extraescolar s’organitzen amb monitors i cada un d’ells té un nombre delimitat d’alumnes. A més alumnes més monitors i, el que és més important, més espais, actualment inexistents.

Per extreure tant sols cinc conclusions bàsiques del que ha provocat la nova aula de tres anys, aquestes sens dubte serien:

 • Manca d’espais
 • Pitjors serveis
 • Preocupació del professorat
 • Massificació del centre
 • I sobre tot, els nostres fills i filles pateixen una pitjor qualitat en la seva educació.

Amb tot el que li hem exposat en aquest document, els membres de la junta sotasignants, en representació de tots els pares i mares del CP Son Ferriol, volem manifestar-li que ens oposarem a qualsevol mesura que comporti un augment d’alumnat al centre, sigui via tercera aula, sigui via mòduls.

Vostès tenen la solució a aquest problema. El 2003 els avisàrem que a Son Ferriol hi hauria problemes amb el nombre d’alumnes i que s’havia de pensar en fer una nova escola pública (no ens han fet cas). Saben que la divisió de la matriculació dels alumnes a Palma en únicament tres zones és una greu equivocació (així ens ho han dit a nosaltres), però no la canvien i, malgrat això, perquè ha de recaure novament en nosaltres la seva mala planificació?. Perquè volen massificar encara més la nostra escola, quan hi ha centres a la zona C, que tenen ràtios molt més baixes? Perquè ens han d’afegir una nova aula (i aniran dues) o mòduls, quan hi ha centres de la mateixa zona que no n’han afegida ni una?

Si es poden matricular al CP Son Ferriol alumnes de tota la zona C, el més lògic és que els alumnes que superin el nombre de matrícules en el nostre centre, es reparteixin en els centres de la zona que ens pertoca. El problema és de la zonificació de la matrícula, el problema és seu, no el facin nostre una altra vegada.

Si hi ha molts de pares i mares que volen matricular els seus fills i filles al CP Son Ferriol, és perquè tots els agents de l’escola (equip directiu, mestres, pares i mares i alumnes), hem fet un esforç molt gran per dotar-lo dels serveis necessaris, i no dubti que lluitarem per a mantenir-los. No consentirem que ens perjudiquin i ens penalitzin novament.

L’educació dels nostres fills i filles és massa important per a nosaltres com per a recaure dins la greu irresponsabilitat de consentir la implantació d’una tercera aula d’alumnes de tres anys o la implantació de mòduls, per la qual cosa no acceptarem cap proposta en aquest sentit, i ens reservam qualsevol actuació que considerem oportuna per tal d’evitar-ho.

Ens posam a la seva disposició per a qualsevol qüestió o aclariment.

Cordialment,
La junta directiva de l’APiMA del CP Son Ferriol.

A Son Ferriol, 20 de març de 2010

Firmam aquest document tots els membres de la junta directiva de l’APiMA del CP Son Ferriol