Assemblees generals 2010

Vos convoc a l’assemblea general ordinària i a l’assemblea general extraordinària que es celebraran el proper dia 25 de març de 2010 a les 19:45 en primera convocatòria i a les 20:00 en segona convocatòria, al CP Son Ferriol, amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i, si escau, aprovació de les actes de les assemblees generals anteriors
  2. Presentació i, si escau, aprovació de la memòria de gestió de l’any 2009 i del pla d’activitats de l’any 2010
  3. Presentació i, si escau, aprovació de la memòria econòmica de l’any 2009 i dels pressuposts de l’any 2010
  4. Precs i preguntes

En acabar l’assemblea general ordinària començarà l’assemblea general extraordinària amb amb el següent punt únic a l’ordre del dia:

  1. Renovació de la Junta Directiva

Son Ferriol, 19 de març de 2010

Jordi Llabrés Bordoy
President de l’APiMA CP Son Ferriol

Famílies associades a l’APiMA CP Son Ferriol

Memòria 2009 i pla 2010